Veiligheidscijfers Woerden

Foto:

PERSBERICHT – In 2020 is het totaal aantal meldingen over misdaad en overlast in Woerden met 13% gestegen ten opzichte van 2019. Woerden kent daarmee een minder gunstige ontwikkeling dan de gemiddelde ontwikkeling in de regio Midden-Nederland (-3%).

Burgemeester Victor Molkenboer: “De cijfers over misdaad en overlast in de gemeente Woerden laten vanaf 2016 een dalende lijn zien. De cijfers over 2020 zijn voor het eerst weer enigszins negatief te noemen, ook in vergelijking met de gemiddelde ontwikkeling in de regio. Het is bekend dat de cijfers sterk kunnen verschillen tussen de verschillende jaren. We houden de ontwikkelingen daarom goed in de gaten en grijpen in als dat nodig is. Veilig samenleven en eerlijk werken moet vanzelfsprekend zijn in Woerden. Als gemeente trekken we samen op met de politie, inwoners en ondernemers om te zorgen dat dat zo blijft.”

Autokraken

In 2020 zijn 220 autokraken geregistreerd. Dit past in de trend over de afgelopen jaren (respectievelijk 266 en 198 in 2017 en 2018) maar is fors meer dan de 146 gevallen in 2019. Binnen de gemeente Woerden ziet de politie dat in 2020 in verschillende perioden sprake was van meerdere autokraken, waarna het vervolgens weer even rustig bleef. Dit kan duiden op rondtrekkende dadergroepen. Om de heterdaadkans te vergroten en daders af te schrikken is vanuit de politie extra gesurveilleerd. Ook zijn inwoners via social media geïnformeerd over hoe ze autokraken kunnen voorkomen.

Fraude

Fraude totaal (online handel, wapenhandel en/of bezit en drugshandel, vervaarding-, -bezit) is in 2020 gestegen met +66%. Fraude bij online handel (Whatsapp-fraude, phishing, internetfraude) is mede door corona gestegen met +39%. Daarnaast is vooral wapenhandel en/of bezit flink gestegen (+100%) van 10 naar 20 stuks. De inhoud van de meldingen op dit onderwerp is gevarieerd. Op het gebied van wapenhandel en/of bezit is over de afgelopen jaren een wisselend beeld te zien.

Invloed van corona

Mede door de coronamaatregelen, is het aantal incidenten van jongerenoverlast gestegen van 282 naar 417 (+48%). De stijging past in de regionale trend en is vergeleken met de regio (+72%) lager. Binnen de gemeente is er regelmatig overleg waarin (overlast)meldingen in de openbare ruimte worden besproken. Ook de overlast van personen met verward gedrag nam toe met 45%. Volgens de politie heeft dit mogelijk te maken met de bezuiniging op de zorg en een andere aanpak van mensen met verward gedrag. Hierdoor zijn deze mensen meer in het straatbeeld te vinden. Ook kan het zijn dat mensen door het vele thuiswerken, meer overlast ervaren en vaker melden. Door corona zijn daarnaast minder huisbezoeken mogelijk geweest, wat ook een oorzaak kan zijn. De toename van het aantal meldingen bespreken we in een regionaal overleg met onder andere Altrecht en het Openbaar Ministerie.

Huiselijk geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2020 met +3% gestegen. Vooral huiselijk geweld nam toe, van 13 naar 26 meldingen. In vergelijking met de jaren 2017 en 2018 is het aantal van 26 iets hoger, maar niet zo veel hoger als in vergelijking met 2019. De grote percentuele stijging lijkt dus ook veroorzaakt te worden door een relatief laag aantal zaken van huiselijk geweld in 2019. Een voor de hand liggende oorzaak voor de stijging van deze gevallen, lijkt te liggen in de coronamaatregelen. Hierdoor moeten mensen vaker en langer gedwongen met elkaar in huis doorbrengen. Daarnaast kan de coronacrisis veel stress, angst en bezorgdheid bij mensen creëren. In 2021 willen we via WoerdenWijzer gezinnen waar het risico op huiselijk geweld speelt beter begeleiden en huiselijk geweld proberen te voorkomen door preventieve activiteiten.

 

Een overzicht van alle veiligheidscijfers is te vinden op het dataportaal van de politie.

Bron: Gemeente